ලීසිං
ඔබේ සාර්ථකත්වය අපේම කරගැනීම
ලීසිං

We provide a personalized and flexible approach to asset and vehicle finance to a wide range of businesses, ranging from start-up companies to well-established organizations and low-income Individuals. LCB Finance has identified and introduced a range of customized leasing facilities to accommodate a wide range of assets and business sectors by offering competitive rates.

 

Our leasing solutions that extend beyond the traditional realms of leasing along with attractive leasing rates and are redesigned to adhere to your unique financial requirements.

 

We are committed to providing you with personalized financial solutions all business segments such as Corporates, SME’s , Self Employed, and Professionals.

LCB Leasing

නවතම වාහනයක්, ලියාපදිංචි වාහනයක් හෝ චංචල වත්කම් මිලදී ගැනීමට පහසුකම් සපයයි.

 

සුදුසුකම්

 • වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පතක් සහිත වයස අවුරුදු 18ට වැඩි ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන් වලංගුයි, ගමන් බලපත්‍ර වලංගුයි.
 • තනි පුද්ගල, තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර, හවුල් ව්‍යාපාර, සීමිත වගකීම් සමාගම්, වෘත්තිකයන්, ස්වයං රැකියා වල නියුතු, සිල්ලර වෙළෙන්දන්, ප්‍රමාණවත් ආපසු ගෙවීමක් සහිත වෙළඳාම ඉලක්ක කරගත් ව්‍යාපාර, LCBF ලීසිං පහසුකම් සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි

 

ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවා ද?

 • එක් දින සේවය.
 • නවතම වාහනයක්, ලියාපදිංචි වාහනයක් හෝ චංචල වත්කම් මිලදී ගැනීමට පහසුකම් සපයයි.
 • ණය ගැනුම්කරුගේ ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව මත පහසුකම් සඳහා අවම වශයෙන් එක් ඇපකරුවෙකු අත්‍යවශ්‍ය වන අතර සැඟවුණු ගාස්තු අය නොකෙරේ.
 • සැඟවුණු ගාස්තු නැත
 • වෙළඳපල අනුපාතවලට සාපේක්ෂව ඉතා ආකර්ශනීය සහ තරඟකාරී අනුපාතවට ලබාගත් හැක.
බල කෙටුම්පත

LCB ලීසිං පවර් ඩ්‍රාෆ්ට් හදිසි කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සඳහා පහසුකම ලබාදීම මඟින් ඔබේ වාහනය සඳහා මුදල් ලබා ගැනීමට ඔබට ඉඩසලසයි.

 

සුදුසුකම්

 • වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පතක්, ගමන් බලපත්‍රය / වලංගු වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්
 • පුද්ගලයන්, තනි හිමිකාරත්වය, හවුල්කාරිත්වය, සීමිත වගකීම් සමාගම්, වෘත්තිකයන්, ස්වයං රැකියාවල නියුතුල සිල්ලර වෙළෙන්දන්, ප්‍රමාණවත් ආපසු ගෙවීමක් සහිත වෙළඳාම ඉලක්ක කරගත් ව්‍යාපාර ධාරිතාව LCBF PowerDraft පහසුකම් සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.

 

ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවා ද?

 • එක් දින සේවය.
 • ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාමත, අලුත්ම වාහනයක්, ලියාපදිංචි වාහනයක් හෝ වැඩ කිරීම සඳහා වාහනයක් ගැනීම් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සපයයි .
 • සැඟවුණු ගාස්තු නැත
 • වෙළඳපල අනුපාතවලට සාපේක්ෂව ඉතා ආකර්ශනීය සහ තරඟකාරී අනුපාතවට ලබාගත් හැක.
 • පරිණත කාලය තුළ ඔබට සෑම මසකම අවසානයේ පොලිය පමණක් ගෙවිය හැකිය.
 • ප්‍රාග්ධන මුදල පියවීමේ දී, අප වෙත ආපසු ගෙවීමේ කාලය තුළ ඔබට ප්‍රාග්ධන මුදල එකවර ගෙවිය හැ කිය.