වෘත්තීන්
අපේ කණ්ඩායමට එක්වීම සඳහා

අපට දැ නට සා මා ජිකයින් 200කට වඩා සිටින අතරල අපගේ මූලික ඉලක්කය වන්නේ මූල්‍යකරණයල මූල්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයෙකු ලෙස පවත්වා ගෙන යා ම සඳහා LCB සක්‍රියව ක්‍රියාකර කරවීමයි. LCB Finance යනු ඔබ අපගේ සාමාජිකයින් නියෝජනය කරන්නේද නැද්ද යන වග නොසලකා, ඔබට ආඩම්බර විය හැකි සේවයක් ලබාදෙන්න දෙන ආයතනයකි.