අප අමතන්න
අප සමග සම්බන්ධය පවත්වා ගෙන යන්න

අප හා සම්බන්ධ වීමට ක්‍රමයක් සොයනවා ද? අපගේ මාර්ගගත පෝරමය හෝ අපට විද්‍යුත් තැපෑලක් යැවීම මගින් අප සමඟ සම්බන්ධ විය හැකියි, අපගේ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු ඔබට සහාය වනු ඇත. ඔබට උදව් කිරීමට ලැබීම් පිළිබඳව අප සතුටු වන්නෙමු.

අංක 76, එස් ද එස් ජයසිංහ මාවත,
කොහුවල, නුගේගොඩ.

මුල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන් සේවය

ආනන්ද කුමාරදාස මහතා,
අංක 143A, වජිර පාර,
කොළඹ 5.

පාරිභෝගික පැමිණිලි හැසිරවීමේ නිලධාරියා

Mr. W.D. Mangala Hasitha Wewita,
Head of Compliance
(+94) 11 282 5404 / 05 / 06 (Ex-207)  Minuwangoda

  No. 194, Veyangoda Road, Minuwangoda.

  අඟුණකොළපැලැස්ස ශාඛාව

  No 439/11, Ranna Road, Agunukolapelessa

  වලස්මුල්ල ශාඛාව

  No 70, Beliatta Road, Walasmulla

  Gampaha Branch

  No 57A, Bauddhaloka Mawatha, Gampaha

  තිස්සමහාරාමය ශාඛාව

  No. 472 Opposite the clock tower Debarawewa, Tissamaharama

  කෑගල්ල ශාඛාව

  No. 44, Main Street, Kegalle

  මහරගම ශාඛාව

  No 155, High level Road, Maharagama

  ඇඹිලිපිටිය ශාඛාව

  No 47, Pallewela, Embilipitiya.

  අකුරැස්ස ශාඛාව

  No 66/A, Matara Road, Akuressa

  දෙයියන්දර ශාඛාව

  Opposite Deiyandara Hospital, Deiyandara.

  තංගල්ල ශාඛාව

  No 157, Hambanthota Road, Tangalle

  කුලියාපිටිය ශාඛාව

  No 33, Hettipola Road, Kuliyapitiya

  මීගමුව ශාඛාව

  No 615, Colombo Road, Kurana, Katunayaka.

  කරාපිටිය ශාඛාව

  No 249/d, Golden Range, Karapitiya

  රත්ගම ශාඛාව

  No. 622, Devenigoda, Rathgama, Sri Lanka

  පැලවත්ත ශාඛාව

  No, 07 Mathugama Road Pelawaththa, Sri Lanka

  කොහුවෙල ශාඛාව

  No 76 S de S Jayasinghe Mawatha Kohuwala, Nugegoda, Sri Lanka

  කරන්දෙනිය ශාඛාව

  Elpitiya Road, Maha Edanda, Karandeniya,
  Sri Lanka

  මාතර ශාඛාව

  No 68, Anagarika Dharmapala Mawatha, Matara, Sri Lanka.

  ගාල්ල ශාඛාව

  No 119, Wakwalla Road, Galle, Sri Lanka
  ශාඛා කාර්යාලීය වේලාවන්
  ශාඛාවේ නම සදුදා සිට සිකුරාදා සෙනසුරාදා
  1 ගාල්ල උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  2 කරන්දෙනිය උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  3 මාතර උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  4 පැලවත්ත උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  5 කොහුවෙල උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  6 රත්ගම උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා උදේ 8.30 සිට දහවල් 12.30 දක්වා
  7 කරාපිටිය උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  8 මීගමුව උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  9 කුලියාපිටිය උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  10 තංගල්ල උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  11 දෙයියන්දර උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  12 අකුරැස්ස උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  13 ඇඹිලිපිටිය උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  14 මහරගම උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  15 කෑගල්ල උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  16 තිස්සමහාරාමය උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  17 වලස්මුල්ල ශාඛාව උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  18 අඟුණකොළපැලැස්ස ශාඛාව උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  19 ගම්පහ උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  20 Minuwangoda උදේ 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා වසා ඇත
  Our Expansion Plan
  යෝජිත ශාඛා

  හොරණ

  බද්දේගම

  හලාවත

  අනුරාධපුර

  කුරුණෑගල