සමාගම් තොරතුරු
Know Us Better
සමාගම් තොරතුරු

තදාසන්න සහ ග්‍රාමීය ගනුදෙනුකරුවන්ට මූල්‍ය සේවා සැපයීම අරමුණු කොටගෙන LCBF ආරම්භ කරන්නට විය. එම නිසාම MSMEs ආදායම් සහ ස්වයං රැකියා වර්ධනයට උපකාර කිරීම් එක් අරමුණකි, කුඩා ව්‍යාපාර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාර දක්වා වර්ධනය වීමට ඔවුන්ගේ සම්පත් මත පදනම්ව LCBF ණය ලබා දීම ද තවත් අර අරමුණකි.

ලදුපත් අංකය
ලදුපත් බැංකු කේතය : 7658
අංකය ශාඛාවේ නම ලදුපත් අංකය
1 ගාල්ල ශාඛාව 001
2 කරන්දෙනිය ශාඛාව 002
3 මාතර ශාඛාව 003
4 පැලවත්ත ශාඛාව 004
5 කොහුවෙල ශාඛාව 005
6 රත්ගම ශාඛාව 006
7 කරාපිටිය ශාඛාව 007
8 මීගමුව ශාඛාව 008
9 කුලියාපිටිය ශාඛාව 009
10 තංගල්ල ශාඛාව 010
11 දෙයියන්දර ශාඛාව 011
12 අකුරැස්ස ශාඛාව 012
13 ඇඹිලිපිටිය ශාඛාව 013
14 මහරගම ශාඛාව 014
15 කෑගල්ල ශාඛාව 015
16 තිස්සමහාරාමය ශාඛාව 016
17 වලස්මුල්ල ශාඛාව 017
18 අඟුණකොළපැලැස්ස ශාඛාව 018
19 Gampaha Branch 019
නිති අසන පැන

අවශ්‍ය මූල්‍යකරණ වර්ගය මත පදනම්ව සුදුසුකම් නිර්නායකයන් වෙනස්විය හැක. පොදුවේ, අපි සලකා බැලූවිට, ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ධාරිතාව, මූල්‍ය කාර්ය සාධනයල ණය ඉතිහාසය, ඇපකරය සහ ආපසු ගෙවීම් සඳහා ඇති හැකියාව වැනි සාධකල එක් එක් මූල්‍යකරණ විකල්පය සඳහා සුදුසුකම් හා අවශ්‍යතා හරහා අපගේ කණ්ඩායමට ඔබට මඟ පෙන්වීමට සූදානම්ය,

රන් ණයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි ණය දෙන්නා ගෙන් ණය ලබන්නාට වෙනස් විය හැකි නමුත්, සාමාන්‍යයෙන් අනන්‍යතා සාක්ෂි, ලිපින සාක්ෂි සහ රත්‍රන් වල අයිතිය පිළිබඳ සාක්ෂි ඇතුළත් වේ.

ඔබගේ අවශ්‍යතා අනුව සියලුම ආකාරයේ මුල්‍ය පහසුකම් අප සපයනු ලැබේ.

කල්බදු සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි සමාගම සහ වත්කම අනුව වෙනස් විය හැක. නමුත් කල්බදු සඳහා සාමාන්‍යයෙන්, ඔබට මූල්‍ය ප්‍රකාශනල බදු ප්‍රතිලාභ සහ අනෙකුත් අදාළ තොරතුරු සැපයීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. තවද ණය ප්‍රමාණය මත ගෙවීම් කිරීමට ඔබට ඇති හැකියාව පෙන්වීමට ව්‍යාපාරික ලේඛන අවශ්‍ය වේ.

අපගේ ගාස්තු මුදල් වර්ගය සහ හුවමාරු වන මුදල අනුව වෙනස් වේ. කරුණා කර වෙබ් අඩවියට හෝ විස්තර සඳහා අප සමග සම්බන්ධ වන්න