நிதித் தகவல் ரூ கேபிஐ
நிதித் தகவல் மற்றும் KPI
வருடாந்த அறிக்கை
Annual Report – 2022-2023
வருடாந்த அறிக்கை - 2021-2022
வருடாந்த அறிக்கை - 2020-2021
வருடாந்த அறிக்கை - 2019-2020
அரையாண்டு இடைக்கால நிதி அறிக்கைகள்
LCB Statement_Nov 2023 Tamil
LCB Statement_Nov 2023 English
LCB Statement Nov-2023 Sinhala
Audited Financial Statements – 31st March 2023
நிதி அறிக்கைகள் - 2019
நிதி அறிக்கைகள் - 30th June 2021
நிதி அறிக்கைகள் - 30 September 2020
நிதி அறிக்கைகள் -2016
நிதி அறிக்கைகள் -2016 - சிங்களம்
Financial Statement – 2022 – Tamil
Financial Statement – 2020 – Tamil
நிதி அறிக்கைகள் -2016
Financial Statement – 2022
Financial Statement – 2006
Financial Statement 31st December 2021
Financial Statement – 2020 – Tamil
Financial Statement – 2020
Financial Statement – Tamil
Financial Statement
Financial Statement – 31 March 2022
Financial Statement – 31 March 2021
நிதி அறிக்கைகள் -2016
Financial Statement – 2006
காலாண்டு
Interim Financial Statements for the period ended 30 June 2021
Interim Financial Statements for the period ended 31 December 2021