தொடர்புகட்கு
எங்களுடன் தொடர்பினை பேணவும்

எங்களுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான வழிமுறைகளைத் தேடுகிறீர்களா? எமது இணையவழி படிவத்தைப் பயன்படுத்தி அல்லது எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புவதன் மூலம் எங்களைத் தொடர்புகொள்ளலாம். எங்கள் குழுவின் உறுப்பினர் உங்களுக்கு உதவி வழங்குவார்கள். உங்களுக்கு உதவி வழங்குவதில் நாம் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்,

இலக்கம் 76, எஸ் டி எஸ் ஜெயசிங்க மாவத்தை,
கொஹுவல நுகேகொட

Financial Ombudsman

Mr. Ananda Kumaradasa,
No 143A, Vajira Road,
Colombo 5.

Customer Complaints Handling Officer

Mr. W.D. Mangala Hasitha Wewita,
Head of Compliance
(+94) 11 282 5404 / 05 / 06 (Ex-207)  Minuwangoda

  No. 194, Veyangoda Road, Minuwangoda.

  Agunukolapelessa Branch

  No 439/11, Ranna Road, Agunukolapelessa

  Walasmulla Branch

  No 70, Beliatta Road, Walasmulla

  Gampaha Branch

  No 57A, Bauddhaloka Mawatha, Gampaha

  திஸ்ஸமாரகம

  No. 472 Opposite the clock tower Debarawewa, Tissamaharama

  கேகாலை

  No. 44, Main Street, Kegalle

  மஹரகம

  No 155, High level Road, Maharagama

  எம்பிலிப்பிட்டிய

  No 47, Pallewela, Embilipitiya.

  அக்குரஸ்ஸ

  No 66/A, Matara Road, Akuressa

  தெய்யந்தர

  Opposite Deiyandara Hospital, Deiyandara.

  தங்காலை

  No 157, Hambanthota Road, Tangalle

  குளியாப்பிட்டிய

  No 33, Hettipola Road, Kuliyapitiya

  நீர்கொழும்பு

  No 615, Colombo Road, Kurana, Katunayaka.

  கராப்பிட்டிய

  No 249/d, Golden Range, Karapitiya

  ரத்கம

  No. 622, Devenigoda, Rathgama, Sri Lanka

  பெலவத்தை

  No, 07 Mathugama Road Pelawaththa, Sri Lanka

  கொஹுவல

  No 76 S de S Jayasinghe Mawatha Kohuwala, Nugegoda, Sri Lanka

  கரந்தெனிய

  Elpitiya Road, Maha Edanda, Karandeniya,
  Sri Lanka

  மாத்தறை

  No 68, Anagarika Dharmapala Mawatha, Matara, Sri Lanka.

  காலி

  No 119, Wakwalla Road, Galle, Sri Lanka
  கிளை அலுவலக நேரம்
  கிளையின் பெயர் Monday to Friday Saturday
  1 காலி காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  2 கரந்தெனிய காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  3 மாத்தறை காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  4 பெலவத்தை காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  5 கொஹுவல காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  6 ரத்கம காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 12.30 வரை
  7 கராப்பிட்டிய காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  8 நீர்கொழும்பு காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  9 குளியாப்பிட்டிய காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  10 தங்காலை காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  11 தெய்யந்தர காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  12 அக்குரஸ்ஸ காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  13 எம்பிலிப்பிட்டிய காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  14 மஹரகம காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  15 கேகாலை காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  16 திஸ்ஸமாரகம காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  17 வலஸ்முல்ல காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  18 அங்குணக்கொலபெலஸ்ஸ காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  19 Gampaha காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  20 Minuwangoda காலை 8.30 தொடக்கம் மாலை 4.30 வரை மூடப்படும்
  எங்கள் விரிவாக்கத் திட்டம்
  முன்மொழியப்பட்ட கிளை

  Horana

  Baddegama

  Chilaw

  Anuradhapura

  Kurunegala