Financial information & KPI
Financial information & KPI
Annual reports
Annual Report – 2022-2023
Annual Report – 2021-2022
Annual Report – 2020-2021
Annual Report – 2019-2020
Bi Annual Interim Financial Statements & KPI
LCB Statement_Nov 2023 Tamil
LCB Statement_Nov 2023 English
LCB Statement Nov-2023 Sinhala
Audited Financial Statements – 31st March 2023
Financial Statement – 2019
Financial Statement – 30th June 2021
Financial Statement – 30 September 2020
Financial Statement – 2006
Financial Statement – 2006 – Sinhala
Financial Statement – 2022 – Tamil
Financial Statement – 2020 – Tamil
Financial Statement – 2006
Financial Statement – 2022
Financial Statement – 2006
Financial Statement 31st December 2021
Financial Statement – 2020 – Tamil
Financial Statement – 2020
Financial Statement – Tamil
Financial Statement
Financial Statement – 31 March 2022
Financial Statement – 31 March 2021
Financial Statement – 2006
Financial Statement – 2006
Quarterly
Interim Financial Statements for the period ended 30 June 2021
Interim Financial Statements for the period ended 31 December 2021